eWCUT.SK

Vážení zákazníci,
Z technických príčin je činnosť nášho e-shopu dočasne pozastavená. Oleje KORA-TEX je naďalej možné zakúpiť si priamo
v Moste pri Bratislave na našom bývalom odbernom mieste, kde momentálne pôsobí spoločnosť Sky Wood s.r.o./CKFOREST, cenu a dostupnosť na sklade si prosím overte na tel č. 0918 081 985.
Ďakujeme za pochopenie.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. 1.              Všeobecné ustanovenia

1.1.         Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Best Store s.r.o., so sídlom Banská Hodruša 848, Hodruša-Hámre 966 63, IČO: 36 868 833, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 66099/B, DIČ: 2023071424, IČ DPH: SK2023071424  (ďalej len „predávajúci") a osobou, ktorá odoslala po autorizácii elektronickú objednávku  na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.ewcut.sk (ďalej len „kupujúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 
telefón: +421 948 575 521

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
5074360036/0900
IBAN: SK16 0900 0000 0050 7436 0036

SWIFT: GIBASKBX


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

1.2.         Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.ewcut.sk potvrdzuje, že mu je známy obsah týchto všeobecných obchodných  podmienok, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzavreté na základe objednávky odoslanej kupujúcim predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.ewcut.sk vyplnením všetkých údajov vo formulári zverejnenom na internetovej stránke a na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na tejto internetovej stránke kupujúcemu a na všetky súvisiace vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vrátane avšak nie výlučne v súvislosti s reklamáciou tovaru.

1.3.         Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 1. 2.              Spôsob objednania tovaru a uzavretia kúpnej zmluvy

2.1.         Objednávka odoslaná kupujúcim predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.ewcut.sk je návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.2.        Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho a to v okamihu odoslania potvrdzujúcej e-mailovej správy označenej ako „potvrdenie objednávky“ na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru. Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3.         Predaj akciového tovaru sa spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. Ak kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 1. 3.              Storno objednávky

3.1.         Kupujúci má právo objednávku stornovať alebo zmeniť bez udania dôvodu do chvíle, kým obdrží od predávajúceho e-mail so záväzným akceptovaním objednávky.

3.2.         Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zmeniť alebo zrušiť v týchto prípadoch:

(a)            objednávku nebolo možné záväzne akceptovať z dôvodov na strane kupujúceho (napr. neuvedené alebo chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný alebo neodpovedá na e-maily),

(b)            tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo dodávateľ výrazným spôsobom zmenil cenu tovaru. Ak nastane táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, predávajúci mu túto vráti na jeho účet alebo adresu v lehote 14 dní odo dňa oznámenia predávajúceho o zmene alebo zrušení objednávky.

 1. 4.              Práva a povinnosti predávajúceho

4.1.         Predávajúci je povinný:

(a)        dodať na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

(b)        zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy SR,

(c)        odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a doklady v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

4.2.         Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

4.3.         Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti predávajúci vráti obdržané peňažné prostriedky kupujúcemu v lehote do 14 dní od stornovania objednávky na bankový účet určený kupujúcim, ak sa strany nedohodnú inak.

 1. 5.              Práva a povinnosti kupujúceho

5.1.         Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5.2.         Kupujúci je povinný:

(a)        prevziať objednaný tovar,

(b)        zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

(c)        potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

 1. 6.              Dodacie podmienky

6.1.         Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.ewcut.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

6.2.         Predávajúci doručuje tovar na Slovensko a do Čiech. Na základe separátnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim a v závislosti od druhu tovaru je možné tovar doručiť aj do iných štátov EÚ.

6.3.         Predávajúci sa zaväzuje objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v nasledovných lehotách a kupujúci tieto lehoty bez výhrad akceptuje a zaväzuje sa objednaný tovar prevziať:

Typ tovaru

(podľa označenia na internetovej stránke obchodu)

Odoslanie tovaru kupujúcemu

(počet dní odo dňa záväzného akceptovania objednávky predávajúcim / pri platbe bankovým prevodom odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho)        

Tovar skladom

do 3 pracovných dní

Tovar do 10 dní

do 10 pracovných dní

Tovar vyrábaný na objednávku

podľa dohody v závislosti od objemu objednávky

6.4.         Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

6.5.         Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a predávajúci má právo účtovať kupujúcemu skladné vo výške 3 EUR/deň.

6.6.         Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý kupujúcim (a) okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa (b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (c) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, (d) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar, dopravca vyznačí odmietnutie v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

6.7.         Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej doručení. Ak kupujúci zistí, že je obal zásielky mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

6.8.         Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a tiež v prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho sú informácie udávané výrobcom a sú orientačné, presná hodnota bude uvedená predávajúcim pri záväznej akceptácii objednávky.

6.9.         Tovar je predávaný podľa vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.

 1. 7.              Kúpna cena a platobné podmienky

7.1.         Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú uvádzané vrátane DPH. Tieto ceny tovaru nezahŕňajú prepravné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru ku kupujúcemu. K cene tovaru budú pripočítané skutočné náklady na prepravné tovaru, pričom výšku nákladov na dodanie tovaru špecifikuje predávajúci v záväznom akceptovaní objednávky s ohľadom na typ a množstvo tovaru. Ak celková kúpna cena dodávaného tovaru na danej objednávke presiahne čiastku 15,000EUR (vrátane DPH), je cena za dodanie tovaru 0EUR. Ak má kupujúci záujem o poistenie tovaru, vyznačí túto skutočnosť v objednávke, pričom cenu poistného predávajúci špecifikuje v záväznom akceptovaní objednávky. 

7.2.         Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve (ďalej len "kúpna cena") ako aj cenu za služby a všetky poplatky ako sú dohodnuté v kúpnej zmluve (ďalej len  „cena objednávky“) dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej doručovacie služby  alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záväznej akceptácii objednávky (ďalej len „platba prevodom“). Ak nie je ďalej uvedené inak, spôsob úhrady ceny objednávky si zvolí kupujúci v objednávke.

7.3.         V prípade kúpnej zmluvy na tovar vyrábaný na objednávku je kupujúci povinný zaplatiť do 3 pracovných dní od záväzného akceptovania objednávky zálohu na kúpnu cenu vo výške určenej predávajúcim v záväznom akceptovaní objednávky a v zálohovej faktúre zaslanej predávajúcim kupujúcemu, najmenej však vo výške 80%. Zvyšnú časť ceny objednávky je kupujúci povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho pred expedovaním tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci neuhradí zálohu určenú predávajúcim v plnej výške, kúpna zmluva sa považuje za zrušenú a predávajúci  nie je povinný z nej plniť a kupujúcemu vráti prijaté finančné prostriedky do 10 dní odo dňa oznámenia o zrušení objednávky. 

7.4.         Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu objednávky v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.5.         Ak si kupujúci zvolí platbu prevodom, predávajúci zašle spolu so záväzným akceptovaním objednávky aj zálohovú faktúru na cenu objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť zálohovú faktúru najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky, inak sa jeho objednávka (a teda aj kúpna zmluva) považuje za zrušenú. Daňový doklad doručí predávajúci kupujúcemu po pripísaní celej ceny objednávky na účet predávajúceho a to buď v elektronickej podobe na e-mail kupujúceho alebo v tlačenej forme spolu s tovarom.

7.6.         V prípade platby prevodom sa za deň úhrady považuje deň, kedy bola celá cena objednávky pripísaná na účet predávajúceho. V prípade platby dobierkou sa za deň úhrady ceny objednávky považuje deň, kedy bola celá cena objednávky uhradená spoločnosti poskytujúcej poštové služby, ktorá tovar doručila.

7.7.         Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru a to v elektronickej forme e-mailom alebo v tlačenej podobe spolu s tovarom. Ak sa k dodanému tovaru vystavuje záručný list, predávajúci doručí záručný list spolu s tovarom v balení.

7.8.         Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7.9.         Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

7.10.      Ak bola kúpna cena za tovar, ktorý kupujúci vrátil z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy, uhradená kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu rovnakou formou ako bola uhradená kupujúcim. Hodnota vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, predávajúci poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu.

 

 

 1. 8.              Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1.         Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia celej ceny objednávky, prevzatím tovaru kupujúcim. Ak v momente prevzatia tovaru kupujúcim nebola zaplatená celá cena objednávky, vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom úhrady celej ceny objednávky.

8.2.         Ak ďalej nie je uvedené inak, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci tovar neprevezme v mieste dodania riadne a včas, nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 1. 9.              Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

9.1.         Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

9.2.         Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto nižšie uvedené podmienky reklamačného poriadku. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

9.3.         Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.ewcut.sk.

9.4.         Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je pri reklamácii tovaru povinný predložiť tovar vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu, originálneho obalu tovaru, záručného listu a dokladu o zaplatení, oprávnenému zástupcovi predávajúceho (ďalej len „dokumentácia k tovaru“).

9.5.         Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

9.6.         Ak tovar vykazuje vady, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.ewcut.sk a doručí ho spolu s tovarom a dokumentáciou k tovaru do výdajného miesta tovaru predávajúceho (prevádzka Arsita s.r.o., Areál RDP, Bratislavská 535,  900 46 Most pri Bratislave) . Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho na číslo +421 904 887 907, prípadne na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

9.7.         Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

9.8.         Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

(a)            doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

(b)            doručenie reklamovaného tovaru, jeho príslušenstva a dokumentácie k tovaru predávajúcemu, a

(c)            doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

9.9.         Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

9.10.      Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

(a)            doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

(b)            doručenie dokumentácie k tovaru,

(c)            vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru a jeho príslušenstva osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie, a

(d)            doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

9.11.      Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

9.12.      Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9.13.      Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom). Spolu s vrátením reklamovaného tovaru doručí predávajúci kupujúcemu reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

9.14.      Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od prevzatia tovaru kupujúcim a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.15.      Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9.16.      Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

9.17.      Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká najmä v týchto prípadoch:

(a)            mechanickým poškodením tovaru kupujúcim,

(b)            neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

(c)            poškodením tovaru nesprávnou inštaláciou,

(d)            používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

(e)            poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

(f)             poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

(g)            poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

(h)            neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

(i)              nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

(j)              uplynutím záručnej doby tovaru.

9.18.      Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

(a)            odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu,

(b)            výmenou tovaru,

(c)            vrátením kúpnej ceny kupujúcemu,

(d)            vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny kupujúcemu,

(e)            písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, alebo

(f)             odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.19.      Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

9.20.      Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.21.      V prípade výmeny reklamovaného tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená špecifikácia nového tovaru. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu, pričom záručná doba na nový tovar začne plynúť od prevzatia nového tovaru kupujúcim.

9.22.      V prípade odstrániteľnej vady tovaru bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 9.13. vyššie jedným z nasledovných spôsobov:

(a)            predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

(b)            predávajúci chybný tovar vymení.

9.23.      V prípade vady tovaru, ktorú nemožno odstrániť a bráni riadnemu užívaniu tovaru, v prípade viackrát opakovanej odstrániteľnej vady alebo v prípade väčšieho počtu rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 9.13. vyššie reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:

(a)            výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

(b)            ak nemožno vykonať výmenu tovaru za iný tovar, vybaví predávajúci reklamáciu vrátením kúpnej ceny kupujúcemu.

9.24.      V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, predávajúci vybaví reklamáciu poskytnutím zľavy z kúpnej ceny.

9.25.      Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

9.26.      Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

9.27.      Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

9.28.      Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodov vyššie, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

9.29.      Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je predávajúci oprávnený účtovať, a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu, poplatok vo výške 15 € / 1 hod. práce predávajúceho.

9.30.      Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie odôvodeným zamietnutím reklamácie, ale vada tovaru podľa názoru kupujúceho objektívne existuje, môže si kupujúci uplatniť svoje právo prostredníctvom súdu.

9.31.      Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 1. 10.          Ochrana osobných údajov

10.1.      Predávajúci je vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

10.2.      Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby predávajúci spracúval jeho osobné údaje v rozsahu v akom boli poskytnuté predávajúcemu v súvislosti s objednávaním tovaru a za účelom predzmluvných vzťahov, uzatvorenia kúpnej zmluvy, plnenia práv a povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy, plnenie povinností predávajúceho ako prevádzkovateľa podľa všeobecné záväzných právnych predpisov ako aj za účelom informovania kupujúceho o činnosti, ponukách, novinkách a akciách predávajúceho.

10.3.      Osobné údaje kupujúceho môžu byť spracúvané manuálne, s použitím úplne automatizovaných alebo čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch.

10.4.      Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s kupujúcim až do urovnania všetkých práv a povinností z neho vyplývajúcich a počas doby nie dlhšej ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania, najviac však počas doby 4 rokov od zániku všetkých práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že takto stanovená doba platnosti súhlasu predstavuje dobu nevyhnutú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov a je primeraná vzhľadom na povahu zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

10.5.      Predávajúci spracúva osobné údaje sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov.  Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s predávajúcim v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene predávajúceho je uverejnený na webovom sídle predávajúceho a je priebežne aktualizovaný. Oznámenie podľa § 8 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov sa bude vykonávať zverejnením na webovom sídle predávajúceho.

10.6.      Kupujúci môže odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (nie však spätne) na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. doporučeným listom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na právo a/alebo povinnosť predávajúceho spracúvať osobné údaje v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania správ o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10.7.      Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

10.8.      Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať: (i) informácie o stave spracúvania jeho osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho, (ii) presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie, (iii) odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, a (iv) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Kupujúci má tiež právo na likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania. Likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, môže kupujúci tiež požadovať, ak došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona.

10.9.      Ďalšie práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov sú upravené v § 28 až 30 zákona o ochrane osobných údajov.

10.10.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu zároveň potvrdzuje, že si predávajúci voči nemu splnil povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 1. 11.          Odstúpenie od kúpnej zmluvy

11.1.      Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.2.      Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je (a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, predaj tovaru na objednávku (b) predaj tovaru vyrobeného na mieru. (c) predaj tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, (e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, (f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom a (g) v iných prípadoch, v ktorých to ustanovuje príslušný právny predpis.

11.3.      Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť u predávajúceho jednoznačným vyhlásením v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči zaslaným poštou na adresu Best Store s.r.o., so sídlom Gorkého 3, 811 01 Bratislava, alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho www.ewcut.sk. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru.

11.4.      Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu a to nepoškodený, v originálnom obale, kompletný spolu s príslušenstvom a dokumentáciou k tovaru vo forme poistenej zásielky na adresu sídla predávajúceho (nie ako dobierku), tovar väčšieho objemu kupujúci vráti spôsobom dohodnutým s predávajúcim. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

11.5.      Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (okrem ako je uvedené v príslušných právnych predpisoch), v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie k tovaru predávajúcemu a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe alebo takým iným spôsobom platby, na ktorom sa strany dohodnú.

11.6.      Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

11.7.      Ak bolo odstúpenie od zmluvy vykonané v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a/alebo kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedenú v bodoch 11.1 až 11.6. vyššie, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má kupujúci povinnosť uhradiť predávajúcemu náklady spojené s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11.8.      Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.ewcut.sk predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona č. 104/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.9.      V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru o viac ako týždeň je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru pri zásahu vyššej moci sa neskoršie dodanie tovaru nepovažuje za omeškanie.

11.10.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými podmienkami alebo v kúpnej cene dohodnutej v kúpnej zmluve. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 1. 12.          Darčekové poukážky

12.1.      Darčekové poukážky vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné náklady a iné poplatky.

12.2.      Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom poukážka funguje ako zľava z celkovej kúpnej ceny objednaného tovaru s DPH. Darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou, preplatok sa nevracia.

12.3.      Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. Ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za nákup tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil darčekovou poukážkou, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky (zaslaním darčekovej poukážky na adresu zadanej kupujúcim).

 1. 13.          Záverečné ustanovenia

13.1.      Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.2.      Zmenu kúpnej zmluvy je možné urobiť iba na základe dohody oboch zmluvných strán a musí mať písomnú formu.

13.3.      Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.4.      Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.ewcut.sk.  Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, dňa 3. Septembra 2015.Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov

platnosť od 25.5.2018

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Best Store s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk), vrátane zisťovania Vašej spokojnosti s vykonaným nákupmi prostredníctvom spoločnosti Best Store s.r.o. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

    1.1 Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Best Store s.r.o., so sídlom Banská Hodruša 848, 966 63 Hodruša Hámre,  IČO: 36 868 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.66099/B (ďalej len "správca") .
    1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Best Store s.r.o., Banská Hodruša 848, Hodruša Hámre 966 63, adresa elektronickej pošty Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., telefón +421 948 575 521.
    1.3 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 
Dôvod spracovania osobných údajov

    2.1 Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 
Účel spracovania osobných údajov

    3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky, zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe, vrátane zisťovania Vašej spokojnosti s vykonanými nákupmi u správcu. Osobné údaje sú spracúvané len v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vybavenie Vašej objednávky.
    
 
Doba uloženie osobných informácií

    4.1 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 10 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na tento účel spracovania.

 
Ďalší príjemcovia údajov

    5.1 Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje tretej osobe alebo organizácii.


Práva dotknutej osoby

    6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
    6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: písomne ​​na adresu Best Store s.r.o., Gorkého 3, 81101 Bratislava, alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

    6.3 Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
    6.4 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
    6.5 Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

Začiatok formulára

Spodná časť formulára

 

Novinky na email